test

Algemene voorwaarden Adaptify B.V.

 Artikel 1 Definities

 1. Opdrachtnemer: Adaptify B.V., hierna te noemen Adaptify;
 2. Opdrachtgever: de partij die de opdracht verleent;
 3. Kandidaat: een door Opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon die door Adaptify voor advies en/of onderzoek is geaccepteerd.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Adaptify op grond waarvan Adaptify diensten aan Opdrachtgever levert.
 5. Diensten: alle werkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van de Overeenkomst. Dit zijn voornamelijk Diensten met betrekking tot re-integratieonderzoeken conform de Wet Verbetering Poortwachter.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn op elke overeenkomst van Opdrachtnemer van toepassing. Hiervan wordt alleen afgeweken wanneer dit in de offerte of de overeenkomst schriftelijk anders is vastgelegd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op elke overeenkomsten met Opdrachtnemer, waarvoor bij de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn altijd vrijblijvend en herroepelijk, tenzij de aanbieding anders vermeld. Alle aanbiedingen gelden voor de duur van de in de aanbieding omschreven periode, bij gebreke waarvan de aanbieding een geldigheidsduur heeft van 30 dagen vanaf datum offerte.
 2. De Opdrachtnemer is gebonden aan een opdracht nadat beide partijen de aanbieding of opdrachtbevestiging hebben ondertekend of nadat de Opdrachtnemer met de uitvoering van zijn werkzaamheden is gestart. Mondelinge toezeggingen binden de Opdrachtnemer slechts nadat de Opdrachtnemer deze toezeggingen schriftelijk heeft bevestigd.

 

Artikel 4 Tarieven

 1. Offertes uitgebracht door de Opdrachtnemer zijn altijd exclusief BTW. De tarieven zoals die in de overeenkomst vermeldt staan zijn altijd exclusief BTW.
 2. Indien als gevolg van een nieuwe wettelijke regeling dan wel andere aantoonbare ontwikkelingen tussentijds een kostenstijging voor Opdrachtnemer aan de orde is, is Opdrachtnemer in beginsel gerechtigd per de datum van inwerkingtreding van de (wettelijke) maatregel deze kostenverhoging aan Opdrachtgever door te berekenen.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de Diensten binnen de overeengekomen termijn en volgens de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de Overeenkomst met Opdrachtgever met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Opdrachtnemer staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 3. Opdrachtgever zal, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan Opdrachtnemer te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
 4. Opdrachtnemer voorziet de Opdrachtgever van een inlogcode voor het klantsysteem van Opdrachtnemer om de voortgang van het traject te kunnen volgen. Opdrachtgever dient deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het geval van, of een vermoeden van, misbruik of diefstal van de inloggegevens dient Opdrachtnemer hiervan direct op de hoogte te worden gesteld zodat de toegang tot het klantsysteem kan worden geblokkeerd of andere passende maatregelen genomen kunnen worden. Opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik van de het klantsysteem via zijn inloggegevens.

 

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 1. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kan blijken dat het voor een goede uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen. deze afwijkingen ten opzichte van de getekende offerte/opdrachtbevestiging zullen partijen tijdig overleggen en de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien dergelijke wijzigingen extra kosten met zich meebrengen, zijn deze voor rekening van de partij, die de wijziging heeft voorgesteld, tenzij schriftelijk anders nader wordt overeengekomen. Indien en voor zover nieuwe wet- en/of regelgeving ter zake wettelijke verplichtingen in het kader van verzuimbegeleiding tijdens de lopende overeenkomst aan de orde is, wordt deze geacht automatisch deel uit te maken van de lopende overeenkomst. Eventuele meerkosten, die hieruit voortvloeien als gevolg van werkzaamheden van Opdrachtnemer kunnen worden doorberekend door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.

 

Artikel 7 Duur en beëindiging van de overeenkomst.

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur zoals vermeld in de offerte, overeenkomst dan wel opdrachtbevestiging vanwege Opdrachtnemer.
 2. De opdracht is beëindigd, wanneer de definitieve onderzoek rapportage aan opdrachtgever is aangeleverd.
 3. Een beëindiging na het verstrekken van de opdracht aan Adaptify ontslaat de Opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 8 Betaling, facturering

 1. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 30 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum.
 2. Tenzij anders overeengekomen dient Opdrachtgever de gehele geldsom direct voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan.
 3. Bij twijfel over de juistheid van het te betalen factuurbedrag zal Opdrachtgever de bezwaren voor de vervaldag van de factuur schriftelijk aan Opdrachtnemer melden. Na ontvangst van de bezwaren zal Opdrachtnemer een onderzoek instellen.
 4. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in dit artikel lid 1 genoemde termijn heeft betaald dan is de Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dit moment zal de Opdrachtnemer rente in rekening brengen volgens de op dat moment wettelijk geldende tarieven. Ook eventuele kosten die gemaakt zullen worden, gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. Een reclame als in het derde lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 9 Verplichtingen voor de Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht tot betaling vooraf van de verschuldigde vergoedingen aan de Opdrachtnemer zoals die in de overeenkomst beschreven staat binnen de geldende betalingstermijnen.
 2. De Opdrachtgever is verplicht kennis te nemen van de door de Opdrachtnemer geleverde Diensten. Vermeende tekortkomingen in de geleverde Diensten dienen binnen de termijn vervat in artikel 13 te worden gemeld bij gebreke waarvan vaststaat dat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Opdrachtnemer hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

 

Artikel 10 Privacy en Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 2. Opdrachtgever staat er voor in dat de in 10.1 genoemde gegevens juist en volledig zijn en garandeert dat het gebruik van deze gegevens overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, niet onrechtmatig is of in strijd met de in Nederland geldende wetgeving.
 3. Opdrachtnemer verwerkt de door haar in het kader van de uitvoering van de Opdracht verkregen persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming. Opdrachtnemer zal de verkregen persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en zal de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Voor een toelichting op het privacy beleid van Opdrachtnemer wordt verwezen naar de privacy verklaring. De meest recente versie daarvan kan worden geraadpleegd op de website (waaronder: www.adaptify.nl.nl).

 

Artikel 11. Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

 1. Opdrachtnemer behoudt zich altijd alle auteursrechten voor. Overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door haar aan Opdrachtgever verstrekte documentatie en/of materiaal berusten uitsluitend bij de Opdrachtnemer.
 2. De Opdrachtgever mag op geen enkele manier de door de Opdrachtnemer aangeboden documentatie en/of materiaal aan derden ter beschikking stellen, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door de Opdrachtnemer.
 3. Wanneer niet schriftelijk anders is overeengekomen verkrijgt de Opdrachtgever door acceptatie van de overeenkomst slechts het recht op enkelvoudig gebruik van de Diensten, voor het doel dat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd om in algemene zin te publiceren over de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever toestemming vragen indien de bedrijfsnaam van de Opdrachtgever hierbij gebruikt zal worden.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk en blijft onverkort verantwoordelijk voor aanspraken die voortvloeien uit hoofde van de arbeidsovereenkomst met de betreffende Kandidaat.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet of niet goed functioneren van het Internet, de telecommunicatie-infrastructuur door technische storingen bij derden of niet-nakoming van verplichtingen door derden.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer in welk geval deze uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.
 4. In het bijzonder is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade als gevolg van loonsancties opgelegd door UWV.
 5. Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen aanspraken van Opdrachtgever en derden op vergoeding van schade die zij door uitvoering van de Overeenkomst lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Opdrachtnemer toerekenbaar is, zoals door handelen of nalaten van de Kandidaat.
 6. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot maximaal het bedrag van de voor (het desbetreffende onderdeel van) de opdracht overeengekomen prijs. Genoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt, behoudens indien en voor zover sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Opdrachtnemer. Aansprakelijkheid is te allen tijde gelimiteerd tot het niveau van de maximaal verzekerde som uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, met inachtneming van de geldende voorwaarden van de desbetreffende polis.
 7. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
 8. Opdrachtnemer is – behoudens opzet of grove schuld – niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die voor, door of namens de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

 

Artikel 13 Gebreken en klachttermijnen

 1. Zie Privacyverklaring en Klachtenreglement op de website van Adaptify BV.

 

Artikel 14 Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  1. na het sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden maken de Opdrachtnemer duidelijk dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  2.  indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd is om zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is de Opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de Opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.
 3. Onverminderd alle overige rechten, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij:
   • surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend;
   • in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

 

Artikel 15 Overmacht

 1. Indien door onvoorziene maatregelen zoals overheid, brand, ziekte medewerkers, of als gevolg van andere overmacht, niet aan de verplichtingen kan worden voldaan zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Betrokken partijen zullen elkaar onverwijld hiervan in kennis te stellen. Partijen kunnen in dit geval geen aanspraak maken op enige vorm van onkosten- of schadevergoeding. Opdrachtgever is wel verplicht vergoedingen te voldoen aan Opdrachtnemer voor uitgevoerde werkzaamheden tot het moment van het beëindigen van de Overeenkomst als gevolg van overmacht.

 

Artikel 16 Slotbepalingen

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. De Opdrachtnemer zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig en schriftelijk bekend moeten maken en deze zullen 30 dagen na bekendmaking in werking treden.
 2. Indien de Opdrachtgever de wijzigingen in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren kan de Opdrachtgever de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst schriftelijk en aangetekend opzeggen. Dit ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer.
 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 4. Alle geschillen die niet onderling kunnen worden opgelost zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Adaptify B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 92892841.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Rotterdam.